regulamin

Regulamin sklepu internetowego Akademii Refleksologii Terapeutycznej

Właścicielem sklepu internetowego Akademi Refleksologii Terapeutycznej. działającego pod adresem internetowym https://akademiarefleksologiiterapeutycznej.pl jest firma VECTRA ENTERPRISES sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 00-549, przy ulicy Pięknej 11b lok.18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem REGON 140107465;  NIP 5262857738. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów jaki i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.

Kontakt ze Sklepem jest możliwy:

1. pisemnie: Vectra Enterprises sp. z o.o., ul. Piękna 11b/18, 00-549 Warszawa

2. mailowo: za pośrednictwem adresu e-mail  art@akademiarefleksologiiterapeutycznej.pl

3. za pośrednictwem mediów społecznościowych – poprzez wiadomość prywatną przesłaną poprzez fanpage na portalu Facebook, mieszczący się pod adresem https://www.facebook.com/groups/588949221608009/

Wszystkie powyższe drogi kontaktu funkcjonują w dni robocze, w godzinach 12:00-17:00. O ewentualnych odstępstwach od tak zdefiniowanych godzin kontaktu właściciel sklepu poinformuje za pośrednictwem fanpage akademiarefleksologiiterapeutycznej mieszczącego się pod adresem https://www.facebook.com/groups/588949221608009/   na portalu Facebook.

 1. Definicje

Sklep – sklep internetowy akademiarefleksologiiterapeutycznej, działający pod adresem internetowym https://akademiarefleksologiiterapeutycznej.pl oparty na rozwiązaniach platformy WooCommerce.

Sprzedawca –  właściciel marki akademiarefleksologiiterapeutycznej, firma 

Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach działalności Sklepu, 

Przedsiębiorca – korzystająca z usług Sklepu osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą / zawodową.

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną (zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca) korzystająca ze Sklepu Internetowego akademiarefleksologiiterapeutycznej poprzez dokonanie w nim zakupu

Umowa Sprzedaży – Umowa zawarta przez strony (Kupującego i Sprzedawcę) na odległość tj. przy braku jednoczesnej obecności dwóch stron umowy; umowa zawierana z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Użytkownik – podmiot korzystający ze sklepu internetowego 

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Koszyk – funkcja sklepu internetowego akademiarefleksologiiterapeutycznej, która umożliwia wyświetlenie wybranych przez Kupującego produktów oraz nanoszenie zmian dotyczących rodzaju wybranych produktów, ich liczby oraz danych dostawy;

Dokument sprzedaży – w postaci paragonu lub faktury VAT.  

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu

II. Postanowienia ogólne

 1. Sklep  akademiarefleksologiiterapeutycznej prowadzi sprzedaż detaliczną masażerów, akcesoriów do masażu, w tym akcesoriów materiałowych, papierniczych, książek, plakatów, oraz szkoleń. 
 2. Sklep internetowy  akademiarefleksologiiterapeutycznej działa na podstawie zasad określonych w niniejszym regulaminie (“Regulamin sklepu internetowego akademiarefleksologiiterapeutycznej.”). Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży artykułów oferowanych przez sklep internetowy akademiarefleksologiiterapeutycznej. Regulamin jest udostępniony przez Sklep internetowy  akademia refleksologiit erapeutycznej i przed zawarciem umowy należy się zapoznać z jego treścią. 
 3. Produkty widoczne na stronie internetowej sklepu akademia refleksologii terapeutycznej nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Umowę sprzedaży, po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym,  uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, które następuje poprzez wysłanie do Kupującego e-maila potwierdzającego. Od tej chwili Sprzedawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z warunkami umowy, a Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny oraz odebrania zamówionego przez siebie produktu
 5. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu  akademia refleksologii terapeutycznej możliwe jest wyłącznie po podaniu niezbędnych danych osobowych, adresowych i wybraniu sposobu płatności oraz sposobu dostawy umożliwiających realizację zamówienia.
 6. Do korzystania ze sklepu (przeglądania asortymentu, składania zamówień na Produkty) konieczne są:  
 7. a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci i przeglądarką internetową 
 8. b. aktywny adres e-mail  
 9. c. włączona obsługa plików cookies

III. Składanie zamówień

 1. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zamówienie w Sklepie Kupujący może dokonywać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, jednak wysyłka realizowana jest od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, o przerwach w organizacji wysyłki Sprzedawca informował będzie poprzez fanpage na portalu Facebook, mieszczący się pod adresem https://www.facebook.com/groups/588949221608009/
 3. przy użyciu przycisku “Do koszyka”. Dodanie produktu do Koszyka nie oznacza złożenia zamówienia, ale jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia. Produkty mogą być usuwane i dodawane do Koszyka.
 4. Po dodaniu do Koszyka produktów, które Kupujący zamierza kupić, Kupujący podaje niezbędne dane osobowe, adresowe oraz określa sposób płatności i dostawy umożliwiające realizację zamówienia, następnie klika przycisk “Zamawiam i płacę”. Podane przez Użytkownika dane powinny być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. W przypadku niespełnienia tego warunku (podania danych niepełnych lub nieprawdziwych) sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia.  
 5. Przed zatwierdzeniem zamówienia Kupujący – po zapoznaniu się z treścią regulaminu sklepu – powinien zaakceptować jego treść, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, co jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia. Użytkownik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wykonania umowy i świadczenia usług, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.
 6. Po wypełnieniu formularza zamówienia, Użytkownik dokonuje wyboru sposobu dostawy. Szczegółowy cennik poszczególnych sposobów dostawy widoczny jest na etapie wyboru sposobu dostawy.
 7. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.  
 8. Kupujący otrzyma na wskazany przez siebie podczas składania Zamówienia adres email potwierdzenie złożonego zamówienia.  Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Sklepu w ciągu dwóch dni roboczych, prosimy o kontakt mailowy: art@akademiarefleksologiiterapeutycznej.pl Jeżeli Sprzedawca nie będzie mógł zrealizować zamówienia z powodu braku zamówionego towaru w magazynie czy innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, zawiadomi o tym fakcie Kupującego niezwłocznie, drogą e-mailową celem ustalenia czy w takiej sytuacji Kupujący chce anulować zamówienie lub skorzystać ze świadczenia zastępczego – wybrać inny, dostępny produkt w tej samej cenie, który zostanie mu wysłany w zastępstwie niedostępnego produktu. W przypadku anulowania zamówienia, jeśli Kupujący dokonał zapłaty, kwota ta zostanie mu zwrócona, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni na numer rachunku bankowego wskazany przez Kupującego.

IV. Płatności

 1. Cena prezentowanych towarów wyrażona jest w złotych polskich, zawiera podatek VAT i nie zawiera kosztów wysyłki.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany opłat za wysyłkę i cen towarów. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji
 3. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen produktów oraz kosztów dostawy z chwili złożenia zamówienia.
 4. Aktualne ceny towarów oraz wysokość kosztów dostawy widoczne na stronie www, na poszczególnych etapach składania zamówienia.
 5. Kupujący może wybrać następującą formę płatności za zamówione towary:
 1. Płatności WooCommerce.

b. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

6. W przypadku wyboru przez Klienta: płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

IV. Wysyłka / dostawa

 1. Sklep internetowy korzysta z usług Poczty Polskiej oraz kurierskich firmy UPS. 
 2. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski
 3. Przy wysyłce za pobraniem lub z wykorzystaniem płatności WooCommerce, wysyłka towaru następuje w ciągu 2 – 7 dni roboczych po otrzymaniu i potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu wysyłki do 14 dni roboczych. W takim wypadku Kupujący zostanie o tym poinformowany drogą e-mailową.
 5. W przypadku zwrotu zamówienia do nadawcy z powodu błędnie podanego przez Kupującego lub niepełnego adresu doręczenia, odmowy przyjęcia paczki przez adresata lub nieodebrania paczki w określonym terminie, Kupujący ponosi koszty ewentualnej ponownej wysyłki oraz koszty zwrotu zamówienia.

V. Odstąpienie od umowy, wymiana towaru, reklamacje

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy bez podania przyczyn, w terminie 7 dni od momentu, w którym Kupujący wszedł w posiadanie zakupionych produktów. W przypadku odstąpienia od umowy, zakupioną rzecz należy odesłać nie później niż 7 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy. 

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować sklep, o swej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, przesłanego na adres korespondencyjny:  VECTRA ENTERPRISES sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 00-549, przy ulicy Pięknej 11b lok.18 / lub adres e-mail: art@ akademiarefleksologiiterapeutycznej,pl

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez sklep) nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep otrzyma odesłany przez Kupującego towar. Zwrotu towaru należy dokonać na adres VECTRA ENTERPRISES sp. z o.o., Warszawa 00-549, ul. Piękna 11b lok.18

4. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Zwrot środków nastąpi w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zwracanego produktu. 

WYMIANA TOWARU

5.  Kupujący ma prawo do wymiany towaru na inny w terminie 7 dni od dnia dostarczenia produktu.

6. Wymieniany towar nie może nosić śladów użytkowania, w przypadku niespełnienia tego warunku, towar zostanie odesłany do Kupującego na jego koszt. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy powstałe w wyniku korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. .

7. By skorzystać z możliwości wymiany, należy skontaktować się z właścicielem sklepu, korzystając z adresu e-mail art@akademiarefleksologiiterapeutycznej.pl. Następnie Kupującemu zostanie przesłany przy użyciu poczty elektronicznej Formularz Wymiany, który po wydrukowaniu i wypełnieniu przez Kupującego należy dołączyć do wymienianego towaru, odsyłając go na adres: VECTRA ENTERPRISES sp. z o.o., Warszawa 00-549, ul. Piękna 11b lok.18

8. W przypadku skorzystania z możliwości Wymiany, koszty wysyłki ponosi Kupujący.

9. Jeżeli produkt wybrany przez Kupującego podczas wymiany jest dostępny, zostanie on wysłany Kupującemu w czasie nie dłuższym niż 7 dni, licząc od dnia otrzymania przez Sprzedającego towaru podlegającego wymianie.

10. Jeżeli Kupujący żąda wymiany towaru, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania, jeżeli realizacja wymiany jest w danym momencie niemożliwa – (np. z powodu braku produktu w aktualnej ofercie). Odmawiając, Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie.

REKLAMACJE

11. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówionego towaru bez wad. 

12. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego. Wyjątkiem jest sytuacja gdy Konsument w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie, np. towar był sprzedawany po obniżonej cenie z uwagi na określoną usterkę. Wada ta nie będzie podlegała reklamacji. Sprzedawca nie uwzględnia również reklamacji towaru w oparciu o różnice w parametrach technicznych (kolorach, rozdzielczości itp.) towarów, wynikające z różnych ustawień monitora komputerowego.

13. W ramach reklamacji Kupujący może żądać: wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny towaru lub odstąpienia od umowy. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Żądając obniżenia ceny, Kupujący powinien określić kwotę, o którą cena ma być obniżona.  Obniżona cena powinna zostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Proponowaną kwotę, o którą cena ma być obniżona, Sprzedawca może zaakceptować lub zaproponować inne rozwiązanie.

14. Reklamacja powinna zostać złożona pisemnie na adres:  Aby ustosunkować się do złożonej reklamacji (w terminie do 7 dni od otrzymania reklamacji pisemnej wraz z reklamowanym towarem), Kupujący powinien dostarczyć reklamowany towar Sprzedawcy, na wskazany powyżej adres. Sprzedawca ponosi koszt w ramach zwykłego sposobu dostarczenia towaru.

15. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca wymieni wadliwy towar na towar wolny od wad w terminie 7dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

16. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca dokona zwrotu płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania podlegającej Zwrotowi rzeczy.

17. W przypadku uwzględnienia reklamacji wraz z żądaniem obniżenia ceny, Sprzedawca dokona zwrotu odpowiedniej kwoty w terminie 3 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

18. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

VI. Świadczenie usług drogą elektroniczną

1.Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://akademiarefleksologiiterapeutycznej.pl następujące usługi elektroniczne:

 1. Umożliwienie złożenia zamówienia na stronie https://akademiarefleksologiiterapeutycznej.pl/index.php/sklep/
 1. Możliwość zapisania się na newsletter marki pod adresem https://akademiarefleksologiiterapeutycznej.pl oraz https://akademiarefleksologiiterapeutycznej.pl/index.php/sklep/

2.  Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.

3.  Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę. 

4.  Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej wysyłaniu newslettera obowiązuje do momentu rezygnacji z usługi poprzez kliknięcie odpowiedniego linku zawartego w każdym z wysyłanych newsletterów lub wysłania na adres art@akademiarefleksologiiterapeutycznej.pl prośby o usunięcie danego adresu z bazy newsletterowej.

5.  Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.

6.  Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego akademia refleksologii terapeutycznej poprzez wysłanie wiadomości przez formularz umieszczony na stronie https://akademiarefleksologiiterapeutycznej.pl , poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: art@akademiarefleksologiiterapeutycznej.pl lub pisemnie na adres: VECTRA ENTERPRISES sp. z o.o., Warszawie 00-549, ul. Piękna 11b lok.18

7.  Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

8. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn przez formularz umieszczony na stronie https://akademiarefleksologiiterapeutycznej.pl ,  poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

art@akademiarefleksologiiterapeutycznej.pl lub pisemnie na adres: VECTRA ENTERPRISES sp. z o.o., Warszawa 00-549, ul.Piękna 11b lok.18

9.  Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.

10.  Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.

11.  Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

VII. Polityka prywatności

Szczegóły dotyczące polityki prywatności określa osobny dokument “Polityka prywatności” dostępny pod adresem: https://akademiarefleksologiiterapeutycznej.pl/index.php/polityka-prywatnosci/

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie sklepu 
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji. O zmianach w Regulaminie Sprzedawca będzie informował poprzez fanpage Akademii Refleksologii Terapeutycznej na facebooku, znajdujący się pod adresem: https://www.facebook.com/groups/588949221608009/
 3. Ewentualne spory powstałe między Stronami, rozstrzygane będą przez sąd powszechny na zasadach ogólnych. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Brak możliwości komentowania.